Những dịch vụ nào có sẵn để giúp tôi đi làm hoặc đi học?

Bạn có thể nhận được tiền để trang trải chi phí tham gia chương trình Welfare-to-Work, bao gồm phương tiện đi lại, đồng phục, công cụ nghề nghiệp, sách và các chi phí giáo dục khác. Hầu hết các gia đình có thể được chăm sóc trẻ miễn phí trong ít nhất 12 tháng khi họ tham gia các hoạt động Welfare-to-Work. Hãy hỏi nhân viên của bạn về những dịch vụ này.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.