Những dịch vụ nào có sẵn để giúp tôi đi làm hoặc đi học?

Bạn có thể nhận được tiền để trang trải chi phí tham gia chương trình Phúc lợi cho Nơi làm việc bao gồm phương tiện đi lại, đồng phục, công cụ buôn bán, sách vở và các chi phí học tập khác. Hầu hết các gia đình có thể được giữ trẻ miễn phí trong ít nhất 12 tháng khi họ tham gia vào các hoạt động Phúc lợi cho việc làm. Vui lòng hỏi nhân viên của bạn về các dịch vụ này.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.