Tính đủ điều kiện, giới hạn thời gian, tình trạng khuyết tật, các biện pháp trừng phạt