Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Dịch vụ pháp lý của Bắc California (LSNC) là một chương trình dịch vụ pháp lý do liên bang, tiểu bang và địa phương tài trợ cung cấp đại diện dân sự miễn phí cho các khách hàng có thu nhập thấp ở 23 quận ở Bắc California.

LSNC có tám văn phòng địa phương, ở các vị trí và quận sau:

  • Sacramento - Văn phòng địa phương phục vụ Quận Sacramento.
  • Màu nâu nhạt - Văn phòng địa phương phục vụ các quận Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer và Sierra.
  • Chico - Văn phòng địa phương phục vụ các quận Butte, Colusa, Glenn và Plumas.
  • Eureka - Văn phòng địa phương phục vụ các quận Del Norte, Humboldt và Trinity.
  • Redding - Văn phòng địa phương phục vụ các quận Lassen, Modoc, Shasta, Siskiyou và Tehama.
  • Vallejo - Văn phòng địa phương phục vụ hạt Solano.
  • Ukiah - Văn phòng địa phương phục vụ các quận Lake và Mendocino.
  • Nhiều cây cối - Văn phòng địa phương phục vụ quận Yolo.