Chương trình sức khỏe LSNC

Chương trình sức khỏe LSNC
515, Đường số 12
Sacramento, CA 95814
Hoa Kỳ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Số fax:
Các trường hợp chúng tôi xử lý

Chương trình LSNC Health hỗ trợ khách hàng trên khắp Bắc California về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc nhận và duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình LSNC Health có tài trợ để giúp các khách hàng trong khu vực dịch vụ truyền thống của chúng tôi và các khách hàng sống ở các quận sau: Sutter, Yuba, Alpine, Mono, Inyo, Santa Cruz, San Joaquin, Santa Barbara, Ventura và Colusa. Nếu bạn không thấy quận của bạn được liệt kê, vui lòng chuyển đến Trang web của Health Consumer Alliance để tìm trợ giúp pháp lý trong quận của bạn.  

Mang theo cai gi

Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề của bạn (nhưng hãy cố gắng thực hiện một cuộc hẹn qua điện thoại).

Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể. Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai hoặc có các tình trạng làm cho việc liên lạc qua điện thoại trở nên khó khăn và muốn liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email, hãy nhấp vào tại đây