Văn phòng điều hành | Sở tài chính

Văn phòng Điều hành là vị trí văn phòng trung tâm của LSNC cho tất cả các vấn đề điều hành và kinh doanh. Đây là nơi đặt văn phòng của Giám đốc Điều hành, các Phó Giám đốc, Cố vấn khu vực, Văn phòng Phát triển và Phòng Tài chính.

Văn phòng điều hành | Sở tài chính
517 - Đường 12
Sacramento, CA 95814
Hoa Kỳ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Số fax:
Bãi Đậu Xe

Đỗ xe trên Đường “E” (giới hạn 2 giờ, không tính đồng hồ).