Chương trình Tư vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế (HICAP)

Dịch vụ HICAP của Bắc California cung cấp các dịch vụ tư vấn và vận động cho Người thụ hưởng Medicare cư trú tại 9 quận sau:

Chương trình Tư vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế (HICAP)
505 - Đường 12
Sacramento, CA 95814
Hoa Kỳ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Số fax:
Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể. Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai hoặc có các tình trạng làm cho việc liên lạc qua điện thoại trở nên khó khăn và muốn liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email, hãy nhấp vào tại đây. 

Bãi Đậu Xe

Đỗ xe trên Đường “E” (giới hạn 2 giờ, không tính đồng hồ).

Khiếu nại

Biểu mẫu khiếu nại HICAP