Quận nói rằng tôi có thể làm việc.

Quận chỉ có thể cung cấp cho bạn Trợ cấp Chung hoặc Cứu trợ Chung trong 3 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng nếu quận quyết định rằng bạn có thể làm việc. Nói với quận nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể làm việc vì khuyết tật hoặc bệnh tật. Quận có thể yêu cầu bác sĩ của họ khám cho bạn hoặc có thể yêu cầu bác sĩ của bạn tuyên bố.

 

Nếu quận nói rằng bạn có thể làm việc (rằng bạn “có thể làm việc được”), quận phải thông báo bằng văn bản cho bạn về điều đó. Nếu bạn cho rằng quận sai và bạn không thể làm việc, bạn có thể kháng cáo và yêu cầu viên chức điều trần độc lập. Thông báo bằng văn bản sẽ cho bạn biết cách kháng cáo và thời gian bạn phải kháng cáo. Nếu quận không cho biết bạn có thể làm việc nhưng kết thúc quyền lợi sau ba tháng, bạn có thể kháng cáo.

 

Một khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao bạn không thể làm việc và để một viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định rằng bạn đúng, viên chức điều trần có thể ra lệnh cho quận tiếp tục trả tiền trợ cấp cho bạn trong hơn 3 tháng.

 

Thêm thông tin

Xem thông báo bằng văn bản hoặc ở mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.