Quận có thể xử phạt tôi nếu tôi không làm những gì họ nói không?

Hầu hết các quận có thể trừng phạt hoặc trừng phạt bạn nếu bạn từ chối lời mời làm việc, từ chối thực hiện một chương trình làm việc hoặc đào tạo hoặc cố tình vi phạm quy định của quận. Quận có thể ngừng thanh toán GA của bạn hoặc thông báo cho bạn rằng bạn không thể nộp đơn lại trong một khoảng thời gian. Quận phải cho phép bạn đưa ra lý do chính đáng (lý do chính đáng) để không làm những gì quận muốn. Nếu bạn cho rằng điều đó là không công bằng, hãy đảm bảo kháng cáo và yêu cầu một buổi điều trần. Thông tin về phiên điều trần nằm ở mặt sau thông báo của bạn.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.