Quận có thể xử phạt tôi nếu tôi không làm những gì họ nói không?

Hầu hết các quận có thể xử phạt hoặc phạt bạn nếu bạn từ chối lời mời làm việc, từ chối thực hiện một công việc hoặc chương trình đào tạo, hoặc cố ý vi phạm quy tắc của quận. Hạt có thể ngừng thanh toán GA của bạn hoặc cho bạn biết rằng bạn không thể đăng ký lại trong một khoảng thời gian. Nếu bạn cho rằng điều đó là không công bằng, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ kháng cáo và yêu cầu một phiên điều trần. Thông tin điều trần có ở mặt sau của thông báo của bạn.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.