Tôi có phải trả lại GA không?

Đúng. Các khoản thanh toán GA là các khoản vay. Hầu hết các quận đều yêu cầu bạn ký một thỏa thuận rằng bạn sẽ hoàn trả số tiền đó khi tình hình tài chính của bạn được cải thiện. 

 

Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp SSI vì tình trạng khuyết tật, quận có thể tự hoàn trả các khoản trợ cấp GA mà họ đã trả cho bạn từ khoản hoàn trả SSI của bạn. Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, bạn phải đồng ý với việc thế chấp ngôi nhà của mình. Quyền lưu giữ cho phép quận yêu cầu hoàn trả các khoản thanh toán GA mà quận đã trả cho bạn nếu sau này bạn bán nhà và có tiền thu được từ việc bán. 

 

Quận có thể yêu cầu trả lại GA hoặc cố gắng thu thập theo những cách khác. Trước khi quận thực hiện điều đó, họ phải xác định xem bạn có thể trả nợ dựa trên thu nhập mà bạn có hay không. Nếu bạn không thể trả nợ dựa trên thu nhập của bạn, quận không thể bắt bạn trả nợ cho đến khi bạn có đủ khả năng. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.