Tôi có phải trả lại GA không?

Đúng. Các khoản thanh toán GA là các khoản vay. Hầu hết các quận đều yêu cầu bạn ký một thỏa thuận rằng bạn sẽ hoàn trả khi tình hình tài chính được cải thiện. nếu bạn trở nên đủ điều kiện nhận trợ cấp SSI do khuyết tật, quận có thể tự hoàn trả cho các quyền lợi GA mà họ đã trả cho bạn từ khoản thanh toán lại SSI của bạn. Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, bạn phải đồng ý với quyền thế chấp đối với ngôi nhà của bạn. Quyền cầm giữ cho phép quận tìm kiếm khoản hoàn trả cho các khoản thanh toán GA mà họ thực hiện cho bạn nếu sau này bạn bán nhà và có tiền thu được từ việc bán nhà. Quận có thể yêu cầu trả lại GA hoặc cố gắng thu thập theo những cách khác. Trước khi quận làm điều đó, họ phải xác định xem bạn có thể trả nợ dựa trên thu nhập bạn có hay không. Nếu bạn không thể trả nợ dựa trên thu nhập mà bạn có, quận không thể bắt bạn trả nợ cho đến khi bạn có đủ khả năng. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.