Hỗ trợ Chung hoặc Cứu trợ Chung là gì?

Hỗ trợ Chung - đôi khi được gọi là Cứu trợ Chung - thường được gọi là "GA" hoặc "GR." Đây là một chương trình “hỗ trợ tiền mặt” của quận. Hỗ trợ Chung dành cho những người, thường là người lớn không có trẻ em, không có phương tiện hỗ trợ nào khác. Nó chỉ dành cho cư dân quận. Mỗi quận có các quy tắc riêng cho chương trình GA của mình.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.