Quận sẽ không cung cấp cho tôi các quyền lợi Trợ cấp Chung hoặc Cứu trợ Chung.

Có nhiều lý do khiến quận có thể nói rằng bạn không đủ điều kiện nhận các phúc lợi Hỗ trợ Chung hoặc Cứu trợ Chung. Một số lý do này có thể là do thu nhập của bạn quá cao, bạn có quá nhiều tài sản, bạn không nộp giấy tờ, bạn không làm điều mà quận yêu cầu bạn làm hoặc quận cho biết bạn có thể làm việc sau khi nhận được trợ cấp. trong ba tháng.

 

Quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết rằng quận cho rằng bạn không đủ điều kiện để được Hỗ trợ Chung hoặc Cứu trợ Chung và lý do tại sao. Nếu bạn cho rằng quận sai, bạn có thể kháng cáo và yêu cầu xử lý vụ việc của bạn bởi viên chức điều trần độc lập. Thông báo bằng văn bản sẽ cho bạn biết cách kháng cáo và thời gian bạn phải kháng cáo.

 

Một khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng bạn nên nhận Trợ cấp Chung hoặc Cứu trợ Chung và để một viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định rằng bạn đúng, viên chức điều trần có thể ra lệnh cho quận trả tiền trợ cấp cho bạn hoặc xem xét lại xem bạn có đủ điều kiện hay không.

 

Thêm thông tin

Xem thông báo bằng văn bản hoặc ở mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.