Quận đang xử phạt tôi.

Quận có thể giảm hoặc tước đi các quyền lợi của bạn (xử phạt bạn) nếu bạn không làm những gì họ yêu cầu, chẳng hạn như không thực hiện một dự án công việc hoặc không nộp hồ sơ giấy tờ.

 

Quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết rằng quận đang giảm hoặc ngừng trợ cấp của bạn và lý do tại sao. Quận phải cho bạn một cơ hội để đưa ra lý do chính đáng cho việc không làm những gì quận đã yêu cầu. Nếu bạn cho rằng quận sai, bạn có thể kháng cáo và yêu cầu xử lý vụ việc của bạn bởi viên chức điều trần độc lập. Thông báo bằng văn bản sẽ cho bạn biết cách kháng cáo và thời gian bạn phải kháng cáo.

 

Một khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao không nên cắt giảm hoặc ngừng trợ cấp của bạn và để một viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định bạn đúng, viên chức điều trần có thể ra lệnh cho quận chấm dứt hình phạt hoặc xem xét lại quyết định của họ.

 

Thêm thông tin

Xem thông báo bằng văn bản hoặc ở mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.