Tôi có phải thực hiện các hoạt động phúc lợi-làm việc trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 không?

Đúng. Tiểu bang đã tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 đã kết thúc. Những người nhận CalWORKs hiện phải tham gia Welfare-to-Work trừ khi họ được miễn hoặc có lý do chính đáng. Người tham gia vẫn có thể yêu cầu lý do chính đáng nếu COVID-19 ngăn cản việc tham gia Welfare-to-Work trong một khoảng thời gian.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.