Tôi có phải thực hiện các hoạt động phúc lợi-làm việc trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 không?

Nó phụ thuộc. Nhiều hoạt động không được cung cấp vì COVID. Các quận nên đưa ra các yêu cầu “có lý do chính đáng” cho phép bạn tiếp tục nhận viện trợ và không phải hoàn thành các yêu cầu phúc lợi cho công việc. Nếu quận của bạn trừng phạt bạn vì không tuân thủ, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được hỗ trợ. Các hạt có toàn quyền quyết định cho phép bạn sửa chữa hình phạt của mình bằng cách ký vào "kế hoạch chữa bệnh" để tiếp tục nhận trợ cấp. 

 

Trong một số trường hợp nhất định, bạn vẫn có thể nhận được dịch vụ giữ trẻ ngay cả khi bạn không thể tuân theo kế hoạch phúc lợi cho công việc của mình. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.