Tôi có thể nhận CalWORKs không?

CalWORKs là một chương trình trao tiền cho những người đang mang thai và các gia đình có con có thu nhập thấp hơn. Bạn có thể đăng ký CalWORKs tại văn phòng phúc lợi của quận địa phương hoặc trực tuyến tại Lợi íchCal.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.