Tôi nhận được thông báo rằng tôi đã bị trả quá mức trợ cấp CalWORKs

Có nhiều lý do mà quận có thể nói rằng bạn đã được trả quá nhiều CalWORK. Một số lý do này có thể là do thu nhập của bạn quá cao, bạn có quá nhiều tài sản, bạn có người sống với bạn mà bạn không nói với quận, bạn không nộp giấy tờ cho quận, hoặc quận có thể đã làm một sai lầm khi tính toán lợi ích của bạn.

 

Quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết rằng CalWORKs của bạn sẽ ngừng và tại sao. Nếu bạn cho rằng quận sai, bạn có thể kháng cáo và yêu cầu xử lý vụ việc của bạn bởi viên chức điều trần độc lập.

 

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã được trả quá mức vì một sai lầm của quận, bạn có thể không phải hoàn trả các khoản trợ cấp nếu bạn không đủ khả năng để làm như vậy. Bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản để kháng cáo trường hợp của mình. Nếu bạn có lý do chính đáng để kháng cáo trễ, bạn có thể kháng cáo lên đến 180 ngày sau ngày thông báo bằng văn bản. Nếu thông báo của bạn không đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như không đưa ra lý do hoặc không phải bằng ngôn ngữ chính của bạn, bạn có thể kháng nghị ngay cả sau đó.

 

Một khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng bạn không được trả quá mức hoặc tại sao đó là lỗi của quận và để một viên chức điều trần quyết định xem quận đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định bạn đúng, Viên chức điều trần có thể nói rằng bạn không cần phải hoàn trả các khoản trợ cấp hoặc có thể yêu cầu quận tính toán lại các khoản trợ cấp mà bạn đáng lẽ phải nhận được.

 

Tải về của chúng tôi Tờ thông tin thanh toán quá mức của CalWORKS

Tải về của chúng tôi Tờ thông tin Lời khuyên về Phiên điều trần cấp Tiểu bang

 

Thông tin thêm: Xem mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo. Bạn cũng có thể khiếu nại trực tuyến tại Ban Điều trần Tiểu bang.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.