Có bất kỳ ngoại lệ nào đối với giới hạn thời gian của CalWORKs không?

Đúng. Người lớn có thể được gia hạn thời gian hỗ trợ khi họ không thể tham gia trong số giờ tối thiểu vì: 

  • khuyết tật (miễn là không có tiền sử bị xử phạt vì vi phạm các quy tắc của CalWORKs), 
  • họ đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình bị ốm, hoặc 
  • họ đang chăm sóc một đứa trẻ có nguy cơ bị phụ thuộc vào tuổi vị thành niên (được đưa ra ngoài gia đình).

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.