Tôi cần làm gì để tiếp tục sử dụng CalWORKs?

Bạn cần phải:

  • hoàn thành báo cáo 6 tháng một lần,
  • báo cáo thu nhập qua Ngưỡng báo cáo thu nhập,
  • tham gia các hoạt động Welfare-to-Work (nếu được yêu cầu), 
  • chủng ngừa cho con bạn dưới 6 tuổi và
  • cho phép quận thu tiền cấp dưỡng con cái của quý vị trừ khi việc thu tiền cấp dưỡng con cái là không an toàn.

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.