Quận có thể giúp tôi lấy bằng cử nhân hoặc giáo dục đại học khác không?

Có, bạn có thể theo học đại học, trường dạy nghề, giáo dục dành cho người lớn hoặc thậm chí lấy bằng sau đại học như một hoạt động Chuyển phúc lợi sang việc làm của mình. Các quận giờ đây phải cho phép bạn theo đuổi giáo dục đại học như một hoạt động chuyển Phúc lợi sang việc làm của bạn. Những người học cao hơn vì hoạt động Welfare-to-Work của họ nhận được 500 USD mỗi học kỳ nếu học toàn thời gian và 250 USD mỗi học kỳ nếu học bán thời gian cho các chi phí như sách và học phí.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.