Quận có thể giúp tôi lấy bằng cử nhân hoặc giáo dục đại học khác không?

Có, bạn có thể theo học đại học, trường thương mại hoặc giáo dục người lớn như một hoạt động Phúc lợi cho Công việc của bạn. Bây giờ các quận phải cho phép bạn theo đuổi giáo dục đại học như một hoạt động Phúc lợi để Làm việc của bạn. Những người làm giáo dục đại học với tư cách là hoạt động Phúc lợi để Làm việc của họ nhận được 500 đô la mỗi học kỳ nếu toàn thời gian và 250 đô la mỗi học kỳ nếu bán thời gian cho các chi phí như sách và học phí.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.