Quận sẽ không cung cấp cho tôi quyền lợi CalWORKs.

Có nhiều lý do mà quận có thể nói rằng bạn không thể nhận được quyền lợi của CalWORKs. Một số lý do này là do thu nhập của bạn quá cao, bạn có quá nhiều tài sản, bạn không có quyền nuôi con, hoặc bạn không nộp giấy tờ cho quận.

 

Quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết rằng quận cho rằng bạn không thể nhận được CalWORKs và tại sao. Nếu bạn cho rằng quận sai, bạn có thể kháng cáo và yêu cầu xử lý vụ việc của bạn bởi viên chức điều trần độc lập. Bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản để kháng cáo quyết định của quận. Nếu bạn có lý do chính đáng để kháng cáo trễ, bạn có thể kháng cáo lên đến 180 ngày sau ngày thông báo bằng văn bản.

 

Nếu quận không cho phép bạn nộp đơn hoặc không cung cấp quyền lợi cho bạn nhưng không thông báo bằng văn bản cho bạn, bạn vẫn có thể kháng cáo. Nếu thông báo của bạn không đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như không đưa ra lý do hoặc không phải bằng ngôn ngữ chính của bạn, bạn có thể khiếu nại ngay cả sau đó.

 

Khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng bạn đủ điều kiện nhận CalWORKs và để một viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định bạn đúng, viên chức điều trần có thể yêu cầu quận trả tiền trợ cấp cho bạn hoặc xem xét lại đơn đăng ký của bạn.

 

Tải về của chúng tôi Tờ thông tin Mẹo Điều trần của Tiểu bang

 

Thêm thông tin

Xem mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo. Bạn cũng có thể khiếu nại trực tuyến tại Ban Điều trần Tiểu bang.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.