Tôi nhận được thông báo là phúc lợi CalWORKs của tôi sẽ ngừng.

Có nhiều lý do mà quận có thể nói rằng quyền lợi CalWORKs của bạn sẽ ngừng. Một số lý do đó là do thu nhập của bạn quá cao, bạn có quá nhiều tài sản, bạn không có quyền nuôi con hoặc bạn không nộp giấy tờ cho quận.

 

Quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết rằng CalWORKs của bạn sẽ ngừng và tại sao. Nếu bạn cho rằng quận sai, bạn có thể kháng cáo và yêu cầu xử lý vụ việc của bạn bởi viên chức điều trần độc lập. Nếu bạn kháng cáo trước khi quyền lợi của bạn dừng lại, bạn sẽ nhận được quyền lợi cho đến khi viên chức điều trần đưa ra phán quyết về trường hợp của bạn. Ngay cả khi bạn kháng cáo sau khi quyền lợi của bạn ngừng, bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản để kháng cáo trường hợp của mình. Nếu bạn có lý do chính đáng để kháng cáo trễ, bạn có thể kháng cáo lên đến 180 ngày sau ngày thông báo bằng văn bản. Nếu thông báo của bạn không đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như không đưa ra lý do hoặc không phải bằng ngôn ngữ chính của bạn, bạn có thể khiếu nại ngay cả sau đó.

 

Sau khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao bạn vẫn đủ điều kiện nhận CalWORKs và để một viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định rằng bạn đúng, Viên chức điều trần có thể ra lệnh cho quận tiếp tục chi trả các khoản trợ cấp của bạn hoặc xem xét liệu bạn có còn đủ điều kiện nhận CalWORKs hay không. Nếu viên chức điều trần quyết định quận là đúng và bạn tiếp tục nhận được trợ cấp trong thời gian kháng cáo, bạn có thể phải trả lại những quyền lợi đó.

 

Tải về của chúng tôi Tờ thông tin Mẹo Điều trần của Tiểu bang

 

Thêm thông tin

Xem mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo. Bạn cũng có thể khiếu nại trực tuyến tại Ban Điều trần Tiểu bang.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.