Tôi có được viện trợ thêm thời gian do đại dịch COVID-19 không?

Đúng. Những người có thời gian nhận viện trợ đã hết trong khoảng thời gian đó sẽ tiếp tục nhận trợ cấp cho đến năm 2022. Chúng tôi chưa có thời hạn chính thức từ tiểu bang.   

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.