Tôi có được viện trợ thêm thời gian do đại dịch COVID-19 không?

Đúng. Những người đã hết thời gian nhận trợ cấp trong khoảng thời gian đó sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp. Chúng tôi chưa có ngày dừng chắc chắn từ nhà nước.   

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.