Bạn có trợ giúp với các phúc lợi khác của chính phủ như IHSS và An sinh xã hội không?

Có, chúng tôi làm. Chúng tôi giúp giải quyết các trường hợp từ chối, chấm dứt hợp đồng và cắt giảm giờ làm việc của IHSS. Chúng tôi có thể trợ giúp về các khoản thanh toán quá mức cho An sinh xã hội, việc chấm dứt hợp đồng (mất quyền lợi của bạn) và các vấn đề liên quan. Chúng tôi không thể giúp mọi người nộp đơn xin An sinh Xã hội.  

 

Chúng tôi có thể giúp! Liên hệ với văn phòng LSNC địa phương để chúng tôi có thể nói chuyện với bạn và xem có thể làm gì để giúp bạn.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.