FEMA, trợ cấp thiên tai, tài liệu thay thế, SBA, dọn dẹp tài sản

Tài Nguyên Bổ Sung

Tờ rơi về Thảm họa của LSNC

 

Các nguồn lực sẵn có và thời hạn thay đổi tùy theo thảm họa. Mời bạn ghé thăm wildfirerecovery.caloes.ca.gov để biết thông tin cụ thể về sự cố, cập nhật và hỗ trợ tài chính có thể có.

 

Hợp tác Hỗ trợ Pháp lý Thảm họa: https://disasterlegalservicesca.org/