FEMA, trợ cấp thiên tai, tài liệu thay thế, SBA, dọn dẹp tài sản

Tài Nguyên Bổ Sung

Tờ rơi về Thảm họa của LSNC

 

Yêu cầu trợ giúp từ LSNC trực tuyến (Chỉ thiên tai)

 

Các nguồn lực sẵn có và thời hạn thay đổi tùy theo thảm họa. Mời bạn ghé thăm cháy rừngrecovery.caloes.ca.gov để biết thông tin cụ thể về sự cố, cập nhật và hỗ trợ tài chính có thể có.

 

Hợp tác Hỗ trợ Pháp lý Thảm họa: https://disasterlegalservicesca.org/

 

Cơ quan 2-1-1 tại địa phương của bạn là một nguồn cung cấp nơi trú ẩn và nguồn lực tốt sau thảm họa thiên nhiên, để tìm trang web 2-1-1 của quận của bạn, nhấn vào đây .