Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho một thảm họa?

Vui lòng truy cập vào Hợp tác Hỗ trợ Pháp lý Thảm họa để biết thông tin cụ thể về cách chuẩn bị cho thảm họa hoặc thông tin và tài nguyên thiên tai chung. Bạn cũng có thể ghé thăm Chuẩn bị cháy rừng của CalFire hoặc là Chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng các trang web. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.