Những cơ quan nào cung cấp hỗ trợ phục hồi cho những người sống sót sau thảm họa?

Sau một thảm họa thiên nhiên, những người sống sót có thể tiếp cận với các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang. Thông thường, tiểu bang sẽ mở Trung tâm Hỗ trợ Địa phương hoặc Trung tâm Cứu trợ Thảm họa gần khu vực xảy ra thảm họa để phục vụ như một địa điểm cung cấp tài nguyên thiên tai một cửa. Các cá nhân cũng có thể liên hệ với các cơ quan liên bang và tiểu bang được liệt kê dưới đây:

 

CalOES. CalOES cung cấp thông tin cụ thể về sự cố, cập nhật và hỗ trợ tài chính có thể có. Các nguồn lực sẵn có và thời hạn thay đổi tùy theo thảm họa.

 

FEMA - Nộp đơn Khiếu nại Cá nhân. FEMA có thể cung cấp hỗ trợ phục hồi tức thì và lâu dài cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Hỗ trợ của FEMA không có sẵn cho tất cả các thảm họa thiên nhiên, và phạm vi bị hạn chế. LSNC có thể giúp bạn hiểu các quyền và nghĩa vụ của FEMA.

 

Các khoản cho vay của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). SBA có thể bảo hiểm cho những tổn thất không được FEMA hoặc các chương trình khác đài thọ. 

 

Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Gọi cho địa phương của bạn 2-1-1

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.