Tôi có thể nhận trợ cấp CalFresh thay thế nếu thực phẩm của tôi bị hỏng trong thảm họa không?

Đúng. Quý vị có thể nhận CalFresh thay thế nếu quý vị bị mất thực phẩm do hỏa hoạn, lũ lụt, mất điện trên diện rộng hoặc các sự kiện khác do hậu quả của thiên tai. Bạn phải liên hệ với văn phòng phúc lợi địa phương trong vòng 10 ngày để báo cáo sự mất mát.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.