CalWORKs có thể giúp tôi nếu tôi bị đuổi ra khỏi nhà hoặc tôi là người vô gia cư không?

Đúng. CalWORKs có hai chương trình có thể trợ giúp. Chương trình Hỗ trợ Người vô gia cư có thể giúp bạn nếu bạn được thông báo trước 3 ngày phải trả tiền thuê nhà hoặc bỏ nhà, có giấy tờ trục xuất của tòa án hoặc bạn không có nhà ở. Bộ phúc lợi có thể cho bạn ở trong nhà nghỉ tối đa 16 ngày hoặc đưa cho bạn tiền đặt cọc và tiền thuê nhà cố định mới trong tháng cuối cùng. Nếu bạn được thông báo trước 3 ngày, bạn có thể nhận được hai tháng tiền thuê nhà để ở trong căn nhà hiện tại của mình. Bạn chỉ có thể nhận được hỗ trợ vô gia cư 12 tháng một lần với một số trường hợp ngoại lệ. Một trong những trường hợp ngoại lệ đó là thảm họa như COVID-19. 

 

Hầu hết các quận cũng có Chương trình Hỗ trợ Nhà ở. Chương trình này có thể giúp mọi người giữ chỗ ở hoặc giúp mọi người ở lại nhà hiện tại của họ. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ nếu nhà ở của bạn không ổn định. Điều này bao gồm việc bạn có thông báo trục xuất hoặc chưa có thông báo trục xuất nhưng nghĩ rằng bạn sẽ nhận được. Mỗi quận điều hành chương trình của họ khác nhau. Bạn có thể hỏi quận của bạn để biết thông tin về Chương trình Hỗ trợ Nhà ở của họ.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.