Những người nhận CalWORKs có thể nhận được sự trợ giúp nào khác?

Những người nhận CalWORKs tự động nhận được CalFresh và Medi-Cal. CalWORKs cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như giúp tìm việc làm, giúp trả tiền mua sách và đồ dùng học tập, chăm sóc và đưa đón trẻ em.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.