Người lớn có thể nhận được khoản thanh toán CalWORKs trong bao lâu?

Hầu hết người lớn có thể nhận CalWORKs trong 60 tháng. Ngay cả khi bạn đã "hết thời gian" với tư cách là người lớn, con bạn vẫn có thể nhận được các khoản thanh toán. 

 

Những tháng mà người lớn được miễn không được tính vào giới hạn thời gian 60 tháng, (Xem "Quy tắc và Hoạt động Phúc lợi cho Công việc là gì"). Các tháng sẽ bị xóa khỏi thời gian 60 tháng trên đồng hồ hỗ trợ nếu phụ huynh được thu tiền hỗ trợ nuôi con và nếu phụ huynh hoàn thành chương trình GED.

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.