Tôi có thể được trợ giúp về nhà ở không?

Các gia đình của CalWORKs có thể nhận được Trợ cấp Người vô gia cư. Trợ giúp Người vô gia cư cung cấp chỗ ở tạm thời lên đến 16 ngày, tiền đặt cọc và tiền thuê tháng trước của bạn. Những người nhận CalWORKs cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ Chương trình Hỗ trợ Nhà ở. Chương trình Hỗ trợ Nhà ở giúp trả tiền thuê nhà để tìm một ngôi nhà mới hoặc ở trong ngôi nhà hiện tại của bạn.

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.