Trẻ em có phải dưới 18 tuổi để nhận được CalWORKs không?

Trẻ em dưới 18 tuổi đủ điều kiện nhận CalWORKs. Trẻ em có thể tiếp tục nhận được CalWORKs nếu chúng đủ 18 tuổi nhưng vẫn đang học trung học. Trẻ em có thể nhận được CalWORKs cho đến khi 19 tuổi nếu chúng không tốt nghiệp trung học vì khuyết tật.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.