Tôi có một chiếc xe hơi và một tài khoản ngân hàng. Tôi có đủ điều kiện nhận CalWORKs không?

Chắc là đúng. Gia đình phải có tổng tài sản hoặc nguồn lực dưới $ 10,000. Giới hạn tài nguyên tăng lên $ 10,888 vào năm 2023. Giới hạn sẽ là $ 16,333 cho các gia đình có ít nhất một người bị khuyết tật hoặc từ 60 tuổi trở lên. 

 

Chiếc ô tô của một gia đình không được coi là tài nguyên nếu nó có giá trị dưới 25,000 đô la. Có những quy định đặc biệt về xe hơi và một số tài sản cho phép văn phòng phúc lợi miễn trừ những tài sản đó, hoặc không tính chúng chống lại bạn. Bạn nên đăng ký để biết mình có đủ điều kiện hay không. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.