Tôi có một chiếc xe hơi và một tài khoản ngân hàng. Tôi có đủ điều kiện nhận CalWORKs không?

Chắc là đúng. Các gia đình phải có tổng tài sản hoặc nguồn lực dưới 10,000 USD cộng với mức tăng chi phí sinh hoạt. Giới hạn nguồn lực sẽ tăng lên $11,684 vào năm 2024.  Giới hạn sẽ là $17,452 đối với các gia đình có ít nhất một người khuyết tật hoặc từ 60 tuổi trở lên. 

 

32,045 USD đầu tiên của giá trị vốn chủ sở hữu (tức là giá trị trừ đi số tiền bạn nợ) chiếc ô tô của một gia đình không được tính vào giới hạn nguồn lực. 

 

Ngoài ra còn có một số tài sản mà cơ quan phúc lợi không tính vào bạn. Bạn nên nộp đơn để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.