Medi-Cal đài thọ những gì?

Medi-Cal bao trả dịch vụ chăm sóc chính, chăm sóc đặc biệt, thuốc theo toa và nha khoa nếu được coi là "cần thiết về mặt y tế." Hầu hết những người có Medi-Cal không trả các khoản đồng thanh toán hoặc chi phí tự trả. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.