Medi-Cal đài thọ những gì?

Medi-Cal bao trả dịch vụ chăm sóc chính, chăm sóc đặc biệt, thuốc theo toa và nha khoa nếu được coi là "cần thiết về mặt y tế." Hầu hết những người có Medi-Cal không trả các khoản đồng thanh toán hoặc chi phí tự trả. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.