Tôi lo lắng về COVID-19, nhưng tôi không có bảo hiểm y tế. Những lựa chọn của tôi là gì?

Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, bạn có thể đủ điều kiện nhận Medi-Cal hoặc một khoản trợ cấp để mua bảo hiểm tư nhân thông qua Covered California. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn của mình hoặc đăng ký Y khoa or Covered California .

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.