Tôi cần gặp bác sĩ của mình và kế hoạch của tôi nói rằng tôi phải đợi.

Theo luật, hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế đều phải cho phép bệnh nhân đến gặp bác sĩ trong khung thời gian được chỉ định. Dưới đây là các quy tắc cơ bản:

  • Cuộc hẹn bác sĩ không khẩn cấp - trong vòng 10 ngày làm việc

  • Cuộc hẹn Chuyên khoa Không Khẩn cấp - trong vòng 15 ngày làm việc

  • Cuộc hẹn Sức khỏe Tâm thần Không Khẩn cấp - trong vòng 10 ngày làm việc

  • Hẹn Chăm sóc Khẩn cấp (chương trình không yêu cầu ủy quyền trước) - trong vòng 48 giờ

Thêm thông tin

Nếu chương trình sức khỏe của bạn được điều chỉnh bởi Phòng chăm sóc sức khỏe được quản lý (DMHC), bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến hoặc qua điện thoại theo số 1-888-466-2219. DMHC có thể buộc chương trình phải sắp xếp một cuộc hẹn sớm hơn cho bạn.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.