Tôi kiếm được quá nhiều cho Medi-Cal. Có các lựa chọn khác không?

Đúng. Nếu bạn kiếm quá nhiều để đủ điều kiện nhận Medi-Cal, bạn có thể đăng ký Covered California. Covered California là một sàn giao dịch bảo hiểm chăm sóc sức khỏe do tiểu bang điều hành, cung cấp hỗ trợ tài chính để giảm các khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Đi đến CoveredCA.com để xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hợp lý hơn không. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.