Tôi nhận được thông báo rằng các quyền lợi Medi-Cal của tôi đang ngừng hoặc “phần chi phí” của tôi đang tăng lên.

Trong đại dịch COVID-19, quận không được ngừng các quyền lợi Medi-Cal của bạn ngay cả khi thu nhập của bạn tăng lên cho đến khi Tháng Một 11, 2023.  

 

Khi tuyên bố khẩn cấp kết thúc, văn phòng phúc lợi của quận phải gửi thông báo bằng văn bản cho bạn ít nhất 10 ngày trước khi quyền lợi của bạn sẽ dừng lại.

 

Bạn có quyền khiếu nại hành động của quận và có một buổi điều trần trước một viên chức điều trần độc lập. Nếu bạn kháng cáo thông báo trước ngày thay đổi trong Medi-Cal của bạn, quận không được yêu cầu họ thay đổi cho đến khi viên chức điều trần quyết định về kháng cáo của bạn. Ngay cả khi bạn không yêu cầu một buổi điều trần trước khi quyền lợi của bạn thay đổi, bạn vẫn có 90 ngày kể từ ngày thông báo để kháng cáo.

 

Sau khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao Medi-Cal của bạn không nên dừng hoặc thay đổi và để thẩm phán quyết định xem hạt đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định bạn đúng, anh ta có thể yêu cầu quận tiếp tục Medi-Cal của bạn hoặc tính toán lại phần chi phí của bạn.

 

Thêm thông tin

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về các quyền Medi-Cal của mình và quy trình điều trần tại Bộ dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.