Tôi có phải trả tiền cho xét nghiệm hoặc điều trị COVID-19 không?

Medi-Cal và Medicare đài thọ xét nghiệm và điều trị COVID-19. Các chương trình thương mại (bao gồm các chương trình Covered California) do Bộ Chăm sóc Sức khỏe Được Quản lý của California hoặc Bộ Bảo hiểm California quy định đã được hướng dẫn để loại bỏ tất cả các chi phí tự trả cho việc tầm soát và xét nghiệm COVID-19.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.