Điều gì xảy ra nếu tôi nộp báo cáo bán niên hoặc xác nhận lại hàng năm muộn?

Quyền lợi của bạn sẽ dừng lại. Bạn có 30 ngày để gửi báo cáo bán niên hoặc xác nhận lại hàng năm để nhận lại quyền lợi của mình mà không cần đăng ký lại. Nếu bạn đợi hơn 30 ngày, bạn có thể phải gửi đơn đăng ký mới. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.