Tôi cần làm gì để tiếp tục nhận quyền lợi CalFresh?

Bạn cần phải cung cấp cho quận một báo cáo về thu nhập, tài sản và hộ gia đình của bạn 6 tháng một lần. Nếu bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, bạn có thể phải báo cáo ngay. Thu nhập vượt quá Ngưỡng Báo cáo Thu nhập (IRT) sẽ kích hoạt báo cáo. Quận cung cấp cho bạn các giới hạn IRT được cập nhật hàng năm. 

 

Trong tương lai, một số người có thể cần tham gia vào các hoạt động công việc, nhưng không phải bây giờ.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.