Tôi có thể nhận SSI và CalFresh không?

Đúng. Những người nhận được Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) có thể nhận được CalFresh. Luật đã thay đổi vào tháng 2019 năm XNUMX.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.