Học sinh có thể nhận được CalFresh không?

Nói chung, học sinh không đủ điều kiện nhận CalFresh. Một người được coi là "sinh viên" nếu họ:

 • 18-49 tuổi, 
 • Không bị khiếm khuyết hoặc khuyết tật về thể chất và tinh thần,  (Nếu một học sinh bị khuyết tật, họ sẽ không bị cấm nhận CalFresh.)
 • Đã đăng ký ít nhất "nửa thời gian" theo quy định của trường, và
 • Ghi danh vào giáo dục đại học. 

Có nhiều trường hợp mà những người là sinh viên vẫn có thể nhận được CalFresh. Đó là khi học sinh:

 • Làm việc 20 giờ một tuần
 • Nhận tiền vừa học vừa làm của liên bang hoặc tiểu bang. “Tiếp nhận” có nghĩa là khi học sinh được chấp thuận cho nghiên cứu công việc của tiểu bang hoặc liên bang cho học kỳ hiện tại, dự kiến ​​sẽ làm việc trong học kỳ và không từ chối một nhiệm vụ làm việc.  
 • Được chấp thuận cho Cal Grant A hoặc B do TANF tài trợ [ACL 17-05.] Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California nên cung cấp thông báo bằng văn bản cho những người nhận giải thưởng Cal Grant A hoặc B về khả năng hội đủ điều kiện tham gia CalFresh. 
 • Học sinh có con, như sau:
  • sinh viên toàn thời gian với một trẻ em dưới 12 tuổi; hoặc
  • sinh viên bán thời gian với một đứa trẻ dưới sáu tuổi hoặc một đứa trẻ từ sáu đến 12 tuổi mà không có sẵn dịch vụ chăm sóc thích hợp; hoặc
  • nhận CalWORKs;
 • Đã ghi danh vào chương trình việc làm và đào tạo (FSET) của CalFresh; hoặc các chương trình đào tạo việc làm khác của tiểu bang hoặc địa phương. 
 • Không có ý định đăng ký cho kỳ học bình thường tiếp theo. 
 • Đã đăng ký tham gia một chương trình nhằm tăng khả năng có việc làm của sinh viên, bao gồm các chương trình dành cho sinh viên có thu nhập thấp do chính quyền tiểu bang hoặc địa phương điều hành trong đó một hoặc nhiều thành phần của chương trình tương đương với thành phần Việc làm và Đào tạo (E&T). Một danh sách các chương trình hiện tại là tại đây
 • Đã đăng ký tham gia một chương trình để tăng khả năng tuyển dụng cho thanh niên hiện tại và trước đây được nuôi dưỡng 
 • Đã đăng ký chương trình Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động. 
 • Đã đăng ký các Chương trình và Dịch vụ Cơ hội Mở rộng.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.