Tôi có thể làm gì nếu phúc lợi CalFresh của tôi bị đánh cắp bằng phương tiện điện tử?

Bạn có thể được hoàn trả cho các khoản rút tiền trái phép từ tài khoản EBT của mình ngay cả khi bạn chưa bao giờ bị mất thẻ. Điều này xảy ra khi ai đó đánh cắp lợi ích của bạn từ điểm bán hàng hoặc máy ATM (gọi là "hớt váng") hoặc khi bạn bị lừa cung cấp thông tin của mình cho người khác (gọi là "lừa đảo").  

 

Bạn phải nộp đơn yêu cầu bồi thường cho quận bằng cách sử dụng LNTT 2259 trong vòng 90 ngày kể từ ngày bị trộm.

 

Nếu quý vị bị mất phúc lợi do trộm cắp điện tử, quý vị có thể nhận được tối đa hai tháng phúc lợi thay thế cho mỗi lần thay thế được tính do trộm cắp điện tử. Sự thay thế có thể đếm được là mỗi chuỗi tổng thể của các giao dịch trộm cắp điện tử, bất kể có bao nhiêu giao dịch liên quan. Bạn chỉ có thể nhận được hai trường hợp thay thế hành vi trộm cắp điện tử mỗi năm tài chính (từ ngày 1 tháng 30 đến ngày 1 tháng 2023). Những lần thay thế trước ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX không được tính vào giới hạn này.

 

Quận có 10 ngày làm việc để thay thế các lợi ích của bạn. Ngày lễ hoặc cuối tuần không được tính. Nếu quận muốn điều tra yêu cầu của bạn, quận có thể trì hoãn việc thay thế các khoản trợ cấp của bạn trong 25 ngày.  

 

Đây là một tờ rơi với nhiều thông tin hơn 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.