Quận cho tôi biết quyền lợi CalFresh (phiếu thực phẩm) của tôi sẽ ngừng.

Văn phòng phúc lợi của quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản ít nhất 10 ngày trước khi nó ngừng các quyền lợi CalFresh của bạn. (CalFresh là tên mới của “phiếu thực phẩm”.)

 

Bạn có một quyền khiếu nại hành động của quận và được lắng nghe trước một viên chức điều trần độc lập. Nếu bạn kháng cáo trước khi quyền lợi của bạn dừng lại, quận phải tiếp tục trả tiền trợ cấp cho bạn cho đến khi viên chức điều trần đưa ra phán quyết về trường hợp của bạn. Ngay cả khi bạn kháng cáo sau khi quyền lợi của bạn ngừng, bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản để kháng cáo trường hợp của mình. Nếu bạn có lý do chính đáng để kháng cáo trễ, bạn có thể kháng cáo lên đến 180 ngày sau ngày thông báo bằng văn bản. Nếu thông báo của bạn không đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như không đưa ra lý do hoặc không phải bằng ngôn ngữ chính của bạn, bạn có thể khiếu nại ngay cả sau đó.

 

Một khi bạn kháng cáo, sẽ có một buổi điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao quyền lợi của bạn không nên dừng lại và để một viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định bạn đúng, viên chức điều trần có thể yêu cầu quận trả tiền trợ cấp cho bạn hoặc xem xét liệu bạn có thể vẫn đủ điều kiện hay không. Nếu viên chức điều trần quyết định rằng quận đã đúng và bạn tiếp tục nhận được trợ cấp trong thời gian kháng cáo, bạn có thể phải trả lại những quyền lợi đó.

 

Tờ thông tin Mẹo Điều trần của Tiểu bang

 

Thêm thông tin

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các quyền của mình tại Hướng dẫn làm mới LSNC CalFresh. Xem mặt sau của thông báo bằng văn bản để biết hướng dẫn về cách kháng cáo. Bạn cũng có thể khiếu nại trực tuyến tại Ban Điều trần Tiểu bang.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.