Quận sẽ không cung cấp cho tôi quyền lợi CalFresh (phiếu thực phẩm).

Có nhiều lý do khiến quận có thể nói rằng bạn không thể nhận được phúc lợi CalFresh. (CalFresh từng được gọi là “phiếu thực phẩm”.)  Một số lý do có thể là thu nhập của bạn quá cao hoặc bạn không nộp giấy tờ cho quận.

 

Quận phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho bạn biết rằng quận cho rằng bạn không đủ điều kiện để nhận CalFresh và tại sao bạn không đủ điều kiện. Nếu bạn nghĩ rằng quận đã sai, bạn có thể kháng cáo và xét xử vụ việc của mình trước khi viên chức điều trần độc lập. Bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản để kháng cáo. Nếu có lý do chính đáng để khiếu nại muộn, bạn có thể khiếu nại tối đa 180 ngày sau ngày nhận được thông báo bằng văn bản. Nếu thông báo của bạn không đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như không đưa ra lý do hoặc không bằng ngôn ngữ chính của bạn, bạn có thể kháng cáo sau 90 ngày.  

 

Nếu quận không cho phép bạn nộp đơn hoặc không cung cấp quyền lợi cho bạn nhưng không thông báo bằng văn bản cho bạn, bạn vẫn có thể kháng cáo.

 

Một khi bạn kháng cáo, một buổi điều trần sẽ được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao bạn cho rằng mình đủ điều kiện và để viên chức điều trần quyết định xem quận là đúng hay sai. Nếu viên chức điều trần quyết định bạn đúng, viên chức điều trần có thể yêu cầu quận trả tiền trợ cấp cho bạn hoặc xem xét lại đơn xin CalFresh của bạn.

 

Tờ thông tin Mẹo Điều trần của Tiểu bang

 

Thêm thông tin

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các quyền của mình tại Hướng dẫn làm mới LSNC CalFresh. Mặt sau của thông báo cho bạn biết cách kháng cáo. Bạn cũng có thể khiếu nại trực tuyến tại Ban Điều trần Tiểu bang.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.