Tôi có thể nhận CalFresh không?

Các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp hơn thường đủ điều kiện nhận CalFresh. CalFresh còn được gọi là phiếu thực phẩm. Bạn có thể đăng ký CalFresh tại mặt đối mặt tại văn phòng phúc lợi địa phương của bạn, qua số điện thoại 1-877-847-3663, hoặc trực tuyến tại Lợi íchCal

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.