Ai đó có thể từ chối cho tôi thuê vì tôi có Mục 8 / HUD / voucher không?

Không. Luật California cấm chủ nhà từ chối cho người nộp đơn thuê nhà chỉ vì họ có chứng từ Phần 8. Luật đã thêm những người sở hữu chứng từ vào các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử hiện có của California đối với nguồn thu nhập. Các ví dụ phổ biến về hành vi trái pháp luật:

  • Chủ nhà không được đăng “Không có Phần 8” hoặc “Không có Phiếu thưởng” trên các quảng cáo cho thuê của họ.
  • Chủ nhà không thể yêu cầu xem bạn có thuộc Mục 8 hay không trước khi đưa đơn cho bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị phân biệt đối xử bất hợp pháp, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương của bạn.

 

Tải về của chúng tôi Tờ thông tin về Phân biệt đối xử với Phiếu mua nhà

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.