Tôi vẫn có thể đăng ký hỗ trợ thuê COVID-19 chứ?

Nếu bạn sống ở một quận nằm trong chương trình giảm tiền thuê nhà của tiểu bang (nhà ở.ca.gov), bạn không thể đăng ký hỗ trợ thuê nữa. Hạn cuối của tiểu bang để xin tài trợ là vào ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX.

 

Nếu bạn sống ở Quận Sacramento, bạn vẫn có thể đăng ký hỗ trợ thuê nhà tại www.shra.org/sera, nhưng bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ và không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tiền.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.