Bảo hiểm Người khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) là gì?

Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) là một chương trình quyền lợi dành cho những người đã làm việc đủ lâu (thường là 10 năm) để được An sinh Xã hội chi trả. Bạn cũng phải có một tình trạng y tế đáp ứng Sở An sinh Xã hội định nghĩa về khuyết tật. Sở An sinh Xã hội sẽ trả cho bạn dựa trên số tiền bạn kiếm được trong nhiều năm.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.