Tôi có thể nhận SSI và SSDI không?

Đúng. Nếu kiểm tra SSDI của bạn ít hơn số tiền SSI hàng tháng, bạn có thể nhận được cả hai - SSI và SSDI. Hãy nhớ rằng: Bạn cần có quá trình làm việc đáng kể (thường là 10 năm) để đủ điều kiện nhận SSDI.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.